ESCOLAS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE CELANOVA
988 43 14 84 - 988 45 13 45 |

O noso clube

¿Quenes somos?

Publicado o 17-12-2020 por Miguel Angel Mociño

O Clube das Escolas Deportivas do Concello de Celanova, nace como tal, no ano 2007. Concretamente inscríbese no rexistro da Xunta no mes de Xuño de ise mesmo ano.

Misión

O clube nace co propósito de facilitar @s nen@s que desenrolan a sua actividade nas escolas deportivas municipais do Cocello de Celanova, e teñan a necesidade de competir, poidan ter unha ferramenta que lles abra a posibilidade de participación nas competicións organizadas polas distintas federacións deportivas galegas. Así mesmo tamén estamos comprometidos na organización de disntintos eventos de caracter deportivo e social, que axuden a poñer en valor e dinamizar a vida da xente de Celanova, especialmente d@s nen@s, e mellorar o ocio e a saude da xente de Celanova, a través do coñecemento e práctica da actividade física eo deporte.

A nosa motivación é igualar a nosa xuventude en oportunidades e vivencias c@s xovens de calquera outra población, tratando de que non se sintan penalizados por nacer ou vivir nun mundo rural como o noso, e podendo disfrutar do deporte e as súas posibilidades nun entorno o mais disgno, seguro e profesional posible.

Visión

Que as nen@s de Celanova e comarca teñan un espacio seguro donde practicar deporte e actividde física, nas mellores condicións e nun entorno seguro.

Abrir a posibilidade de participar nas competicións organizadas polas distintas federacións deportivas.

Aproveitar a ferramenta que nos da o deporte para educar en valores e hábitos saludables @s nen@s de Celanova e comarca.

Promocionar e desarrollar a práctica deportiva en Celanova e comarca.

Promeover e desenrrolar actividades e eventos deportivos, que motiven a práctica deportiva da poboación, acorde coas capacidades da sua condición física e edad.

Xenerar valor a imaxen de Celanova e comarca, a través do deporte.

Poñer en valor a tod@s l@s deportistas, entrenadores, personas relacionadas con el mundo del deporte de nuestra comarca.

Desarrollar plans e actividades que incluan a todas franxas de poboación e sexo.

Valores

Compromiso Ten que ver coa actitude, co querer, Non dende a obrigación, senón dende a conciencia e a voluntad propia.

Confianza Ten que ver co creer, verse capaz, sentimento de seguridad, en relación aún mesmo, aos compañeiros e os obxetivos.

Respeto Ten que ver con recoñecer o valor, dereitos e obrigacións, tanto propios como d@s demais.

Esforzo Ten que ver coa voluntad, coas gañas, co traballo que se pon para lograr un fin ou obxetivo.

Humildad Ten que ver coa capacidade para asumir as nosas debilidades e limitacións, e dende ahí ser capaz de pedir axuda e deixarse axudar.

Talento Ten que ver coa aptitude, coa capacidade ou destreza para desarrollar unha actividade. Ten que ver coa habilidade e o coñecemento para desenrolar a actividade.

Entusiasmo Ten que ver coa motivación, facer as cousas con bo ánimo.

traballo en equipo Ten que ver con aportar para a consecución dun obxetivo común, asumir roles, ceder....

Competitividade Ten que ver coa necesidade de ser mellor e desafiarse cada dia, a mivei individual e colectivo. Asumindo o gañar e perder como parte do camiño, necesario para indicarnos o nivei que temos en cada momento.